header normalny

Standardy działania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Usługi informacyjne świadczone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich są bezpłatne.

Punkty Informacyjne należące do sieci PI FE oferują:

 • informacje o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, w tym na temat Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
 • informacje o programach wdrażanych w ramach Funduszy Europejskich w okresie 2014-2020, w tym na temat Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
 • pomoc w procesie rozliczania środków otrzymanych w ramach Funduszy Europejskich obejmującą m.in.:
  • informowanie o przebiegu rozliczania (etapy, procedury, wymagane dokumenty, terminy związane z procesem rozliczania projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich);
  • informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego;
  • informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, podpisywania upoważnień;
  • wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnienie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu;
  • informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym o rodzajach kontroli, instytucjach uprawnionych do kontroli, obowiązujących procedurach i terminach kontroli, sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów;
  • organizowanie i wpsółorganizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność;
 • informacje o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);
 • diagnostykę potrzeb inwestycyjnych klienta i skierowanie do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji;
 • organizację spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów, lekcji europejskich z zakresu Funuszy Europejskich;
 • organizację dyżurów Konsultantów Funduszy Europejskich w instytucjach publicznych;
 • bezpłatne materiały informacyjne o Funduszach Europejskich;
 • informacje o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których można wziąć udział (szkolenia, warsztaty);

Pytania do konsultantów Funduszy Europejskich można kierować telefonicznie, pisemnie, w tym pocztą e-mail oraz osobiście podczas indywidualnych konsultacji w Punkcie.

Informacje podane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie

Terminy udzielania informacji

Konsultacje bezpośrednie:

 • Konsultacje udzielane są podczas spotkań z konsultantem Funduszy Europejskich w biurze PI FE lub podczas dyżuru w innej instytucji.
 • Jeżeli w trakcie konsultacji okaże się, że konsultant nie jest pewny odpowiedzi, może on poinformować klienta, że zweryfikuje dane i udzieli odpowiedzi telefonicznie, mailowo lub w czasie kolejnej konsultacji bezpośredniej w późniejszym terminie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych.
 • W przypadku gdy konsultant nie jest w stanie udzielić klientowi odpowiedzi w ciągu trzech dni roboczych, jest zobowiązany powiadomić klienta o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udzieli informacji, nie dłuższym jednak niż siedem dni roboczych od dnia poinformowania klienta. W przypadku, gdy do udzielenia odpowiedzi wymagane jest uzyskanie informacji z innej instytucji, niż komórka organizacyjna w ramach której działa PI FE, czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć, o czym należy poinformować klienta.

Konsultacje telefoniczne:

 • W przypadku gdy konsultant nie jest w stanie udzielić konsultacji od razu, jest on zobowiązany poprosić klienta o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego, bądź adresu e-mail lub poprosić o przesłanie pytania drogą mailową. Pracownik PI FE jest zobowiązany do przekazania uzupełniających informacji w ciągu trzech dni roboczych od rozmowy.
 • W przypadku gdy konsultant nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w ciągu trzech dni roboczych od rozmowy, jest on zobligowany powiadomić klienta o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udzieli informacji, nie dłuższym jednak niż siedem dni roboczych od dnia poinformowania klienta. W przypadku, gdy do udzielenia odpowiedzi wymagane jest uzyskanie informacji z innej instytucji, czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć.

Konsultacje e-mail:

 • Odpowiedzi na pytania mailowe powinny być udzielone w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze. W przypadku, gdy konsultant nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w ciągu trzech dni roboczych, jest zobowiązany powiadomić klienta o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udzieli informacji, nie dłuższym jednak niż kolejne siedem dni roboczych. W przypadku, gdy do udzielenia odpowiedzi wymagane jest uzyskanie informacji z innej instytucji, czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć.

Korespondencja pisemna:

 • PI FE odpowiada na pytania zadane drogą pisemną w trybie i formie zgodnymi z przyjętymi w danej instytucji zasadami obiegu dokumentów, jednakże termin odpowiedzi nie może przekraczać 14 dni kalendarzowych od wpływu pisma do instytucji prowadzącej PI FE.