header normalny

FAQ

1. Na jaki okres Beneficjent WRPO zobowiązany jest zachować trwałość projektu?

  • W przypadku Działania 1.1 i 1.2 (Priorytet I – Konkurencyjność przedsiębiorstw) okres trwałości projektu wynosi 3 lata (liczone od rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu).
  • W przypadku pozostałych Działań poszczególnych Priorytetów WRPO okres ten wynosi 5 lat.

2. Czy po 2013 roku będą przyznawane dofinansowania?

Tak, rok 2014 to początek nowej perspektywy dopłat unijnych. Okres ten będzie trwał do  2020 roku.

3. Gdzie znajdę informacje na temat następnej perspektywy finansowej 2014-2020?

Organizacja procesu przygotowania dokumentów programowych jak i inne aktualności związane z perspektywą finansową znajdują się na www.mrr.gov.pl

4. Pragniemy zrealizować projekt infrastrukturalny dzięki partnerstwu publiczno-publicznemu. Gdzie możemy znaleźć informacje na ten temat?

Wsparcie merytoryczne dla podmiotów publicznych realizujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, dostęp do opinii, ekspertyz, analiz, raportów z audytów, wzorów umów, dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, wsparcie przygotowania pilotażowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, służących zdobyciu doświadczeń itp. znajdują się na www.ppp.gov.pl 

5. Jestem przedsiębiorcą, chciałbym przeprowadzić postępowanie zamówień finansowych ze środków publicznych. Gzie znajdę na ten temat informacje?

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2 umieszczone są na www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce WYTYCZNE.

6. Czy jest możliwe uzyskanie pomocy unijnej na remont i ocieplenie dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej? Jakie warunki trzeba spełnić?

Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża Fundusz Termomodernizacji i Remontów jak i Premię Remontową Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio:

  • „premią termomodernizacyjną",
  • „premią remontową",
  • „premią kompensacyjną"

stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.

O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

 Premia remontowa przysługuje wyłącznie:

  • osobom fizycznym,
  • wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych,
  • spółdzielniom mieszkaniowym,
  • towarzystwom budownictwa społecznego.

Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:

  • remont tych budynków,
  • wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali),
  • przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
  • wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii oraz zachowania warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia.

Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu remontowego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na www.bgk.com.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Linia 0 801 667 655 lub 22 596 59 00

7. Ile dni trwa kontrola projektu i jak długo trzeba czekać na informację pokontrolną?

Kontrola w siedzibie beneficjenta trwa zwykle 1 dzień, W urzędzie również dokonuje się weryfikacji i analizy na podstawie dostarczonych dokumentów. Informacja pokontrolna wysyłana jest w ciągu 14 dni od zakończenia czynności kontrolnych.

8. W jak długim czasie po akceptacji wniosku o płatność końcową przeprowadzona zostanie kontrola końcowa, jakie są niezbędne dokumenty, które należy przygotować, ile osób wchodzi w skład zespołu kontrolującego? Gdzie zostanie ona przeprowadzona?

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność, ustalony zostaje termin kontroli, który uwarunkowany jest ilością kontroli przewidzianych w harmonogramie na kolejne miesiące. Zwykle trwa to ok. 30 dni, jednak termin ten może ulec wydłużeniu. Liczba osób wchodzących w skład Zespołu Kontrolującego ustalana jest w zależności od specyfiki projektu i wynosi zwykle 3 osoby. Kontrola przeprowadzona zostanie w siedzibie beneficjenta oraz miejscu lub miejscach realizacji projektu.

9. Otrzymałem informację o konkursie, firma X poinformowała mnie o możliwości odpłatnego otrzymania wniosku aplikacyjnego i innych dokumentów. Czy skorzystać z pomocy tego typu?

Wszelkie wnioski aplikacyjne dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Programów. Zamieszczane informacje są gotowe do bezpłatnego wypełniania.

10. Gdzie można znaleźć listę firm udzielających wsparcia w ramach Działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia?

Lista firm udzielających wsparcia w ramach Działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl